Par vasku

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Vasks ir dab?gs produkts, kas veidojas biu dziedzeros vaska spogul?os. Bites no vaska veido savas m?tnes strukt?ru ?nas. ?n?s bites uzglab? medu, ziedputek?us, biu maizi un audz? jaun?s bites. Jauns vasks ir balts, bet dzelteno kr?su tas ieg?st no medus un ziedputek?iem, kas glab?ti ?n?s. Pateicoties ?nu da?dajam pielietojumam, vasks ieg?st tik neatk?rtojamu arom?tu. Dedzinot vaska sveci, izkusuais vasks da??ji izgaro un piepilda telpu ar pat?kamu smaru. Vasks sadeg bez atlikuma, bet gais? non?k iztvaikoju?s ?terisk?s e??as.

Lai Jums b?tu viegl?k atpaz?t m?su raotos biu vaska produktus, esam rad?jui z?molu "Em?lijas biu vasks"

Par ekolo?iju

Katrs svece ir mazs, atkl?ts ugunskurs m?su m?j?. Ar to ir j?saprot, ka visi sadeganas galaprodukti non?ks gais?, kuru elpojam. Pat v?l vair?k izgaro ar? sveces ?idr? da?a un stipri l?n?k, bet ar? no neaizdegtas sveces izgaro zin?mas t?s sast?vda?as. Mums j?izdara izv?le vai ie izgarojumi b?s naftas produkti vai dab?ga biu vaska arom?ts.

Run?jot par naftas produktiem, auto raot?ji un valstu likumdoanas c?n?s, lai izpl?des g?zes b?tu p?c iesp?jas t?r?kas. Neesmu gan dzird?jis, ka k?di Euro4 vai citi normat?vi attiektos uz stear?na sve?u izejviel?m. Sve?u izgarojumu protams ir nesal?dzin?mi maz?k, k? auto izpl?des g?zes, ta?u diem?l tie parasti paliek tiei m?su dz?vojamaj?s telp?s. T?d?? uzskatu, ka stear?na, paraf?na u.t.t. sveces varam dedzin?t ?r?, jo t?s saprotamu iemeslu d?? ir daudz l?t?kas, ta?u telp?, kur? uzturamies ir pr?t?gi lietot dab?ga biu vaska sveces.

Lai Jums b?tu viegl?k atpaz?t m?su raotos biu vaska produktus, esam rad?jui z?molu "Em?lijas biu vasks"