Sveces Rull? Pats!

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Lai rad?tu sv?tku saj?tu, ir ne tik svar?gas paas lietas, k? to rad?ana. T?d?? jau izsenis latviei pai

cepui p?r?gus, las?jui j??uz?les, kr?sojui olas un l?jui sveces. Izr?d?s, ka sveces var ne tikai liet,

bet ar? rull?t, un tas ir izdar?ms pavisam ?tri un vienk?ri.

Lai atvieglotu Jums vaska pl?k?u un dakts mekl?anu esam rad?jui komplektu "Sveces rull? pats!"

Darbam nepiecieamais.

Sve?u rull?anai vajadz?gas biu vaska pl?ksn?tes un daktis, kas atrodas ai komplekt?, nazis vai ??res,

k? ar? dzeltens un smar?gs noska?ojums, kas j?sag?d? Jums paiem.

Sveces vis?rt?k rull?t uz ?s pam?c?bas lapas, lai vasks neliptu pie galda.

Vaska pl?ksnei ir j?b?t pietiekami m?kstai (plastiskai), lai to var?tu sarull?t cie? rull?t? un t? nel?ztu. To

var p?rbaud?t, palokot pl?ksnes st?r?ti.

Ja vaska pl?ksne ir bijusi aukstum?, t? k??st trausla. Lai pagatavotu sveci, vasks atkal j?padara m?ksts,

to sasildot. Ja sild?t?js (piem., apkures radiatori) ir silt?ks par +40C, tad vaska pl?ksn?tes ir j?silda aj?

iepakojum?. Ja uzsild?tais vasks viet?m k?uvis puscaursp?d?gs, tad tas ir sasilis par daudz un tam pirms

rull?anas j??auj atdzist.

Sveces rull?ana.

Izv?lieties, k?das formas sveci v?laties rad?t. Ja t? b?s svece, kurai viens gals resn?ks, otrs tiev?ks (koniska),

tad b?s vajadz?ga vaska pl?ksne, kurai viens gals ir plat?ks nek? otrs (tai skait? - trijst?ris).

Cilindra veida svece izveidosies no taisnst?ra vai kvadr?ta pl?ksn?tes.

Vaska pl?ksn?ti pareizaj? form? viegli izgriezt ar nazi vai saimniec?bas ??r?m.

Kad pl?ksn?te ir gatava, tad j?piegrie dakts. Dakti vajadz?s apm. 1cm gar?ku par sveci.

Vispirms uz pl?ksnes (plat?k?) gala uzlieciet dakti, t? lai dakts br?vais gals ir p?ri pl?ksn?tes mali?ai, kas b?s sveces auggals.

Dakti ciei piespie vaska pl?ksnes mali?ai.

Tad, jautri dungojot, s?ciet rull?t vaska pl?ksn?ti cie? rull?t? (3.bilde). Jo cie?k to sarull?siet, jo svece degs ilg?k un lab?k.

Atcerieties, ka konisku sveci j?s?k rull?t no pl?ksnes plat?k? gala un sveces pamatn? vaska k?rtas kl?sies viena uz otras,

bet topoaj? auggal? t?s arvien atk?psies.

Kad svece sarull?ta, sveces pamatn? dakti nogrieziet pavisam, bet auggal? atst?jiet apm. 1/2cm,

ska?i iesaucieties Sveces rull? pats!, un svece ir gatava! Lai svece lab?k iedegtos, dakts aizdedzin?mo

galu v?lams ieziest ar vasku vai pat iem?rkt ?idr? vask?.

Izdoma un fant?zija.

Noteikti lieciet liet? savu izdomu, lai da?dotu savu sve?u kl?stu.

Piem?ram, lai izgatavotu da?das fig?ras, ?oti ?rti lietot pipark?ku formi?as. ?emiet savu

iem??ot?ko pipark?ku formi?u, un izspiediet vaska pl?ksn? caurumu. Izspiest? fig?ri?a b?s

br?ni??ga pamatn?te svecei, bet no atliku?s pl?ksnes izgatavosiet sveci, kurai ?r?j? mal? b?s

zin?mas formas izgriezums.

Lai Jums b?tu viegl?k atpaz?t m?su raotos biu vaska produktus, esam rad?jui z?molu "Em?lijas biu vasks"