Vaska lukturi

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Vaska lukturis ir br?ni??gs gan dienas gaism?, gan kr?sl?. Gaism? tas ir dizaina priekmets, bet kr?sl? aizdegts lukturis, kur dod ?oti maigu gaismu un smaru. At?ir?b? no sveces, gaisma ir daudz maig?ka, jo nav redzama sveces liesma, kura ilbina acis. Liemai izgaismojoties luktura vaska sieni??s , liekas, ka tas sp?d pats. T?d?? vaska lukturis tom?r dod daudz vair?k gaismas, ka met?la, keramikas vai tuma stikla t?jas sve?u trauki ar augst?k?m sien?m.

Biu vaska lukturis piepild?s telpu ar gaismu, bet ar? t?kamu, dab?gu arom?tu. Vaska smara b?s j?tama pat tad, ja lietosiet luktur? stear?na t?jas sveces. Lukturis smaros daudz sp?c?g?k br?d?, kad taj? degs svece. Lai ieg?tu piln?gi dab?gu smaru, iesak?m lietot biu vaska t?jas sveces.


Uzman?bu !!!

Vaska luktur? dr?kst dedzin?t tikai t?jas sveces sveces, kur?m ir met?la vai plastmasas trauci?i. Aizdedzinot sveci j?raug?s, lai t?jas svece ir novietota uz kor?a pamatn?tes. P?c sveces aizdedzin?anas nav v?lams lukturi p?rvietot, jo aizdegt? svece var nosl?d?t no kor?a pamatn?tes. Ja tas noticis, svece nekav?joties j?nodz?.

Luktur? nedr?kst dedzin?t sveces bez trauci?a vai ja t? liel?ka par standarta t?jas sveci. Standarta t?jas svece ir luktur? or?in?laj? iepakojum? (40 x 15mm).

Ja luktur? ilg?ku laiku nededzin?m sveces, un tas glab?jas v?sum? (zem 20C), tad tas var p?rkl?ties ar baltu k?rti?u vaska sarmu. T? ir viena no vaska ?patn?b?m, t?tad dab?gs process. o sarmu var noslauc?t ar lupati?u vai sasild?t lukturi l?dz apm. 38C, ta?u vienk?r?k ir luktur? aizdegt sveci un tas sasilstost atkal k??s dzidrs.

Biu vasks ar laiku atdod savu kr?su un smaru. Tas notiek laik? no daz?m ned???m l?dz pus gadam. Smaru var saglab?t stipri ilg?k, ja lukturi tur iesai?otu celof?n?, bet kr?su glab?jot to tums? vai vismaz neizliekot to tieos Saules staros.

Ja lukturis ir pavisam izbalojis un vairs nesmaro, tad zin?t, ka tas visu lab?ko no sevis ir atdevis Jums un J?su telpai, t?tad ir laiks ieg?d?ties jaunu lukturi.

Lai Jums b?tu viegl?k atpaz?t m?su raotos biu vaska produktus, esam rad?jui z?molu "Em?lijas biu vasks"